Acord de SFeCP i ERC amb el grup municipal Tots Som Sant Feliu pel vot afirmatiu a la sessió d’investidura del dia 11 de juny de 2022

En el ple de constitució de mandat Tots Som Sant Feliu (TSSF) va donar suport, amb un vot afirmatiu i amb una abstenció, a l’elecció de Lídia Muñoz com a Alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat.

L’acord de govern entre Sant Feliu en Comú Podem (SFeCP) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) establia una alcaldia compartida entre ambdós partits. La data pel nou ple d’investidura és el dia 11 de juny del 2022, on de nou SFeCP i ERC necessitaran un vot afirmatiu per materialitzar l’acord.

Per tal de facilitar l’acord SFeCP i ERC es comprometen a assumir el compromís ferm amb les condicions proposades per TSSF que es duran a terme de la manera següent:

 

  • Planejament Riera de la Salut: Després de la falta de consens polític al ple de desembre del 2020 sobre l’avanç de planejament a la Riera de la Salut, i després de diferents reunions de l’equip de govern amb Tots som Sant Feliu, es va evidenciar la necessitat d’incorporar una visió global dels terrenys ubicats entre els polígons de la Riera de la Salut, Masor i Multindus.

Així doncs, SFeCP i ERC es comprometen a aprovar una proposta de planejament que incorpori els tres àmbits mencionats possibilitant l’ampliació d’usos i la reconversió dels polígons de Masor i Multindus.

Alhora, la proposta haurà de resoldre el risc d’inundació de la Riera de la Salut, guanyar sòl d’equipaments i zones verdes públiques connectant el nucli urbà amb el Parc Natural de Collserola, la promoció d’habitatge que permeti desenvolupar un parc d’habitatge social de lloguer, contemplant l’ús terciari en alguns espais dels polígons Masor o Multindus. Aquest planejament també haurà de millorar la connexió per vehicles entre Mas Lluí i Les Grases. I d’altra banda, aquest planejament no comportarà la construcció d’habitatge a les zones verdes i d’equipaments del barri del Mas Lluí.

 

En aquests termes, durant aquest mandat, s’aprovarà l’avanç de planejament i s’iniciaran els treballs i es realitzaran les gestions i negociacions necessàries per assolir l’objectiu d’una aprovació inicial, abans de finalitzar el mandat. A tal efecte, es crearà una comissió tècnica amb capacitat executiva que liderarà els treballs, les gestions i les negociacions necessàries fins a assolir l’aprovació definitiva del planejament i la seva execució. Des de Tots Som Sant Feliu es designarà una representació tècnica que s’integrarà en aquesta comissió.

 

  • Pla local de Seguretat: S’incrementarà la dotació d’efectius del servei de policia local, en l’horitzó d’avançar, en funció de les possibilitats, a cobrir les 65 places contemplades, de manera progressiva.

En aquest horitzó, durant el 2022, s’incorporaran com a mínim a 9 nous efectius.  I en anys successius, a partir del 2023 es treballarà per anar incrementant aquesta dotació, incrementant la dotació pressupostària des de l’exercici 2023 i atenent a les places disponibles a tot l’Ajuntament.

Aquesta dotació d’efectius permetrà consolidar el nou servei creat de policia de proximitat, que atén als diferents barris de la ciutat, així com el Servei d’Atenció a la Víctima, també creat.

En aquest àmbit, també, ens comprometem a dotar al servei local de policia de mitjans tecnològics necessaris per reforçar la seguretat.  Com per exemple la videovigilància d’espais concrets.

 

  • Casal de Colles: Abans de final de mandat, aprovar de manera consensuada amb FETS i colles una proposta per atendre les mancances d’espai de les colles, en termes d’emmagatzematge, per fer a reparacions, assajos o acolliment de federacions.

En aquest sentit, es treballarà en solucions a curt termini, que ajudin a resoldre aquestes mancances, i en projectar a mig termini la definició d’un nou equipament cultural que atengui aquesta qüestió de manera definitiva.

Altrament, constatem que l’AECIP és un bon model que cal potenciar i que la solució també passa per enfortir el conveni amb l’Ateneu Santfeliuenc.

 

  • Habitatge tutelat per a la gent gran: El primer espai preparat per assumir més habitatge social tutelat per a la gent gran serà el de la reserva existent del Centre cívic Les tovalloles. Dins de l’actual mandat SFeCP i ERC es comprometen a avançar en la gestió d’aquest emplaçament, aprovant el projecte en aquesta legislatura i cercant la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), entre d’altres possibilitats que puguin sorgir, com ara explorar acords amb d’altres operadors, amb l’objectiu de concretar l’aprovació d’un projecte o proposta abans de final de mandat.

Tanmateix, en funció de les necessitats reals de la ciutat i tenint en compte les seves projeccions de piràmide d’edat la comissió de seguiment podria considerar la ampliació o modificació dels objectius inicials, per tal de contemplar habitatge per a altres col·lectius.

 

  • Eix de lleure per a cicles i vianants al Carrer del Pla: En aquest sentit l’Ajuntament de Sant Feliu conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha presentat a la convocatòria de Next Generation per a la restauració d’ecosistemes fluvials i la reducció del risc d’inundacions en els entorns urbans a través de solucions basades en la natura. Amb aquest projecte s’arranjarà el camí paral·lel al carrer del Pla, naturalitzant-lo, i dignificant les entrades al Parc Agrari del Baix Llobregat, millorant l’àrea de lleure, i constituint un nou eix cívic per a vianants i cicles, en el tram entre les cruïlles dels carrers Ramon i Cajal i la Riera de la Salut. Abans de finalitzar l’actual mandat es redactarà i s’aprovarà la segona fase d’aquest projecte que es perllongarà a través del Carrer del Pla fins als termes municipals de Molins de Rei i Sant Joan Despí.

 

  • Relació bilateral entre el govern municipal i el grup municipal de Tots Som Sant Feliu: SFeCP i ERC es comprometen a treballar bilateralment, amb el grup municipal de TSSF, els grans temes de ciutat, així com a mantenir un canal de relació estable per a la informació i gestió de problemes del dia a dia que puguin sobrevenir a Sant Feliu.

 

Es crearà una Comissió de Seguiment Paritària de l’acord d’investidura en relació als temes abans esmentats, composada per tres membres de l’equip de govern (entre aquests, l’alcalde) i per tres membres de Tots Som Sant Feliu (entre aquests, el portaveu municipal).

Aquesta comissió es reunirà amb caràcter mensual, celebrant una primera reunió de constitució en el mes de juny del 2022 i una darrera, de balanç final, durant la primera quinzena de març de l’any 2023. Tal vegada, qualsevol de les parts podrà sol·licitar la celebració d’una reunió quan ho consideri oportú. En la primera reunió s’establirà un cronograma que vincularà les accions per a l’acompliment dels compromisos amb un calendari d’execució concret.

A cada reunió de la comissió s’hi redactarà una acta, on hi figuraran els temes tractats i els acords adoptats, que serà signada pels assistents. Amb caràcter bimensual la comissió farà una valoració sobre l’evolució de les accions i el grau d’acompliment dels terminis fixats al cronograma. A la darrera reunió, de març del 2023,  s’avaluarà el grau de compliment dels compromisos adquirits, que haurà d’estar avalada per la signatura de tots els membres de la comissió, per a que es pugui considerar l’acord sobre la valoració. La manca de la signatura d’algun dels assistents s’interpretarà com a la disconformitat amb l’acta o el dictamen de la comissió.

El grup municipal de Tots Som Sant Feliu es reserva el dret de sol·licitar la presentació d’una moció de confiança per part de l’alcalde en cas d’incompliment dels compromisos que es deriven d’aquest acord d’investidura.

L’acord d’investidura serà signat públicament i es publictitarà de manera àmplia i explicita en els mitjans locals i comarcals en el que es donarà coneixement de totes les condicions i propostes de Tots Som Sant Feliu i tots els compromisos adoptats pels partits que conformen govern municipal que se’n deriven. De la mateixa manera i en els mateixos termes, abans de la convocatòria de les eleccions municipals de 2023, serà publicat el dictamen final de la Comissió Paritària de Seguiment de l’acord d’investidura, per a que la ciutadania pugui conèixer el grau de compliment.